Now showing items 1-1 of 1

    • Cucurbit Genomics Database (CuGenDB): a central portal for comparative and functional genomics of cucurbit crops 

      Zheng, Yi; Wu, Shan; Bai, Yang; Sun, Honghe; Jiao, Chen; Guo, Shaogui; Zhao, Kun; Blanca, Jose; Zhang, Zhonghua; Huang, Sanwen; Xu, Yong; Weng, Yiqun; Mazourek, Michael; Reddy, Umesh K; Ando, Kaori; McCreight, James D; Schaffer, Arthur A; Burger, Joseph; Tadmor, Yaakov; Katzir, Nurit; Tang, Xuemei; Liu, Yang; Giovannoni, James J; Ling, Kai-Shu; Wechter, W Patrick; Levi, Amnon; Garcia-Mas, Jordi; Grumet, Rebecca; Fei, Zhangjun
      The Cucurbitaceae family (cucurbit) includes several economically important crops, such as melon, cucumber, watermelon, pumpkin, squash and gourds. During the past several years, genomic and genetic data have been rapidly ...